Hệ thống pháp luật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3266/LĐTBXH-KHTC
V/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được các văn bản mới như sau:

- Thông tư số 41/2020/TT-BTC ngày 18/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 2019/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

- Thông tư số 44/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

- Thông tư số 45/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp.

- Thông tư số 46/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

- Thông tư số 49/2020/TT-BTC ngày 01/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Thông tư số 50/2020/TT-BTC ngày 01/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

- Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp chi phí.

- Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT ngày 03/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình.

Bộ thông báo để các đơn vị biết, thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên (các đơn vị lấy các văn bản từ địa chỉ: http/www.molisa.gov.vn mục văn bản pháp quy). Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị phản ánh về Bộ để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Trung tâm Thông tin (để đăng lên mạng của Bộ);
- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3266/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về thông báo thực hiện văn bản mới ban hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  • Số hiệu: 3266/LĐTBXH-KHTC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 21/08/2020
  • Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Người ký: Phạm Quang Phụng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản