Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NH
À NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3241/KBNN-KSC
V/v thời hạn hiệu lực của Thông tư s 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi:

- Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Giao dịch KBNN.

 

Ngày 30/6/2016 Kho bạc Nhà nước nhận được Thông tư số 108/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, theo đó Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 16/8/2016 (Kho bạc Nhà nước đã đưa Thông tư này lên Cổng thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước ngày 18/7/2016).

2. Ngày 21/7/2016, Kho bạc Nhà nước nhận được Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 do Bộ Tài chính gửi lại, theo đó Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 (thay cho hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2016 tại Thông tư Kho bạc nhà nước đã nhận ngày 30/6/2016) và thực hiện thu hồi Thông tư số 108/2016/TT-BTC mà Kho bạc Nhà nước đã nhận ngày 30/6/2016.

Đề nghị Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước (viết tắt là Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố) thực hiện rà soát các hồ sơ, thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định tại Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) và Công văn số 3171/KBNN-KSC ngày 18/7/2016 của Kho bạc Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về công tác kiểm soát chi NSNN theo Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố phối hợp với chủ đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, không để tồn đọng hồ sơ thanh toán tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch.

(Kho bạc Nhà nước gửi kèm Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Kho bạc Nhà nước (Vụ Kiểm soát chi) để được hướng dẫn./.

 

 

i nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lãnh đạo KBNN (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc BTC: Vụ NSNN, Vụ ĐT, Vụ HCSN;
- Các đơn vị thuộc KBNN;
- Lưu: VT, KSC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Việt Hồng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3241/KBNN-KSC năm 2016 về thời hạn hiệu lực của Thông tư 108/2016/TT-BTC do Kho bạc Nhà nước ban hành

  • Số hiệu: 3241/KBNN-KSC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 22/07/2016
  • Nơi ban hành: kho bạc nhà nước
  • Người ký: Nguyễn Việt Hồng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/07/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản