Hệ thống pháp luật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3240/BGDĐT-CSVC
V/v thực hiện báo cáo thực trạng, nhu cầu về số lớp học, phòng học, phòng công vụ cho giáo viên

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục và Chương trình công tác năm 2024 về tổ chức hội nghị “Tổng kết công tác xã hội hoá về kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013-2023, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới”, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các sở GDĐT tổ chức thực hiện, cập nhật thực trạng, nhu cầu về số lượng lớp học, phòng học và phòng công vụ cho giáo viên trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành (CSDL) để có cơ sở đánh giá thực trạng, kịp thời đưa ra cơ chế chính sách, định hướng và giải pháp trong thời gian tới, cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG BÁO CÁO

Cập nhật thông tin về số lớp học, thông tin về số lượng, nhu cầu phòng học, phòng công vụ cho giáo viên.

i liệu hướng dẫn thực hiện báo cáo tại Phụ lục và được đăng tải trên hệ thống CSDL toàn ngành tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để báo cáo thống kê trực tuyến được đồng bộ và đảm bảo tiến độ, đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thực hiện như sau:

1. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (sau đây gọi là cơ sở giáo dục) trên địa bàn thực hiện cập nhật dữ liệu đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và nộp báo cáo lên cấp trên, xong trước ngày 08/7/2024.

2. Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo đôn đốc và thực hiện rà soát, kiểm tra dữ liệu báo cáo của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đầy đủ, chính xác, xong trước ngày 10/07/2024.

3. Các sở giáo dục và đào tạo đôn đốc và thực hiện rà soát, kiểm tra dữ liệu báo cáo của các phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị trực thuộc, xong trước ngày 12/07/2024.

4. Hỗ trợ kĩ thuật và nội dung báo cáo

- Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm: Cục Công nghệ thông tin, email: csdl@moet.edu.vn và Hệ thống hỗ trợ trực tuyến.

- Hỗ trợ về nội dung báo cáo: Vụ Cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo (đ/c Bùi Văn Trung, đ/t: 091.533.2828, email: bvtrung@moet.gov.vn).

Đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các phòng, ban chức năng tổ chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để p/h chỉ đạo);
- Vụ: GDMN, GDTH, GDTrH; Cục: CNTT, CSVC (để t/h);
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, CSVC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN NHẬP BÁO CÁO THỰC TRẠNG PHÒNG HỌC, NHÀ CÔNG VỤ
(Kèm theo Công văn số 3240/BGDĐT-CSVC ngày 28/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. Mục đích, yêu cầu

- Hướng dẫn này giúp các trường, phòng, sở thực hiện báo cáo thực trạng và nhu cầu hỗ trợ, đầu tư về phòng học, nhà công vụ trên cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục (https://csdl.moet.gov.vn/) theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Các đơn vị (nhà trường) dùng tài khoản đã được cấp (do phòng GDĐT hoặc sở GDĐT cấp theo thẩm quyền quản lý) để đăng nhập sử dụng phần mềm. Trong trường hợp quên tài khoản, đề nghị liên hệ với cán bộ phụ trách CSDL của phòng GDĐT hoặc sở GDĐT (nơi cấp tài khoản) để được hỗ trợ.

- Quy trình triển khai báo cáo trên phần mềm CSDL toàn ngành:

II. Hướng dẫn nhà trường

1. Quy trình thực hiện

2. Nhập báo cáo số lượng, nhu cầu phòng học nhà công vụ cho giáo viên đối với các cơ sở giáo dục.

- Bước 1: Nhà trường rà soát, cập nhật thông tin hồ sơ các lớp học tại mục [Quản lý giáo dục...]/ 2. Lớp học/ 2.1. Hồ sơ lớp học

- Bước 2: Nhà trường thực hiện cập nhật hiện trạng (số lượng), nhu cầu phòng học, phòng công vụ cho giáo viên tại phân hệ phần mềm [Quản lý giáo dục...] theo từng bậc học như sau:

• Mầm non: [Quản lý giáo dục Mầm non]/6. Cơ sở vật chất

• Tiểu học: [Quản lý giáo dục Tiểu học]/7. Cơ sở vật chất.

• THCS: [Quản lý giáo dục THCS]/6. Cơ sở vật chất.

• THPT: [Quản lý giáo dục THPT]/6. Cơ sở vật chất.

Lưu ý:

+ Nhà trường cập nhật đầy đủ vào các ô tương ứng. Thông tin nào không có nhà trường bỏ trống.

+ Phần dự kiến kinh phí tính theo đơn vị triệu đồng. Ví dụ 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) sẽ nhập 100.

- Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu, kích nút [Cập nhật] để lưu lại.

III. Hướng dẫn các cấp quản lý (Phòng, Sở):

Sau khi nhà trường cập nhật số liệu, Phòng - Sở GD&ĐT có thể theo dõi số liệu tổng hợp về số lượng, nhu cầu phòng học, nhà công vụ cho giáo viên tại mục:

• Phòng GD&ĐT: Theo dõi số liệu tại [Quản lý thông tin cấp Phòng]/5. Cơ sở vật chất.

• Sở GD&ĐT: Theo dõi số liệu tại [Quản lý thông tin cấp S]/8. Cơ sở vật chất.

IV. Thông tin hỗ trợ kỹ thuật

Mọi thông tin hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ qua Email: csdl@moet.edu.vn hoặc qua hệ thống hỗ trợ trực tuyến cung cấp sau khi đăng nhập./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3240/BGDĐT-CSVC năm 2024 thực hiện báo cáo thực trạng, nhu cầu về số lớp học, phòng học, phòng công vụ cho giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • Số hiệu: 3240/BGDĐT-CSVC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 28/06/2024
  • Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 28/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản
File đang được cập nhật