Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3232/TCHQ-TXNK
V/v xử lý hàng hóa của DNCX bị cháy

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.

Trả lời công văn số 1879/HQBN-KTSTQ ngày 26/11/2019, số 75/HQBN-KTSTQ ngày 14/01/2020 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh về việc xử lý đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất bị thiệt hại do hỏa hoạn. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu;

Căn cứ khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu, hàng hóa mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ quy định nêu trên, đối với số lượng hàng hóa bị tổn thất do hỏa hoạn của Công ty TNHH ESD Work Vina là nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị của doanh nghiệp chế xuất là hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, không chịu thuế giá trị gia tăng, do đó, không thuộc các trường hợp giảm thuế theo quy định tại Điều 32 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Để xử lý số hàng hóa là máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư thuộc đối tượng không chịu thuế bị thiệt hại do hỏa hoạn, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ vụ cháy, kiểm tra thực tế hàng hóa bị thiệt hại, Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định, các chứng từ, tài liệu có liên quan để xác định số lượng hàng hóa bị tổn thất thực tế. Trường hợp cơ quan hải quan đủ cơ sở xác định nội dung khai báo của doanh nghiệp là đúng với thực tế hàng hóa bị thiệt hại thì chấp nhận nội dung khai báo, chuyển kết luận kiểm tra cho Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất để phục vụ công tác theo dõi quản lý của cơ quan hải quan.

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp khai báo không chính xác với cơ quan hải quan về số lượng, chủng loại hàng hóa bị thiệt hại, lợi dụng vụ hỏa hoạn để tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất vào nội địa hoặc các hành vi vi phạm khác thì xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế và quản lý thuế.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- T/T Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC) để biết;
- Cục GSQL, Cục KTSTQ, Vụ PC (để biết);
- Lưu VT, TXNK-Chính.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng