Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3227/VPCP-KGVX
V/v: Chế độ khám, điều trị COVID-19 đối với thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (văn bản số 1406/BC-BNG-TCCB ngày 27 tháng 3 năm 2020), ý kiến các Bộ, cơ quan: Tài chính (văn bản số 4205/BTC-HCSN ngày 08 tháng 4 năm 2020 và văn bản số 3876/BTC-HCSN ngày 01 tháng 4 năm 2020), Tư pháp (văn bản số 1347/BTP-PLDSKT ngày 13 tháng 4 năm 2020), Bảo hiểm xã hội Việt Nam (văn bản số 1110/BHXH-CSYT ngày 07 tháng 4 năm 2020) về chế độ khám, điều trị COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo:

1. Đồng ý về chủ trương ngân sách nhà nước chi trả các chi phí khám và điều trị COVID-19 ngoài phạm vi thanh toán theo hợp đồng bảo hiểm như đề nghị của Bộ Ngoại giao và ý kiến các cơ quan tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Nghị quyết trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan: Tài chính, Y tế, Tư pháp, LĐTBXH, BHXHVN;
- Các Thanh viên BCĐ QG PCD COVID-19;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, PCN Mai Thị Thu Vân,
Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, QHQT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX. LT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng