Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3226/BTTTT-TTTT
V/v Xây dựng Kế hoạch kinh phí trin khai Cơ chế một cửa quc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp công văn số 12244/BTC-TCHQ ngày 05/09/2016 của Quý Bộ về việc xây dựng Kế hoạch kinh phí triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020;

Trên cơ sở Công văn số 325/BTTTT-TTTT ngày 01/02/2016 về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan đến xuất nhập khẩu, Bộ Thông tin và Truyền thông đăng ký nội dung, thời gian triển khai và dự kiến kinh phí cho các dịch vụ công như sau:

1. Triển khai lắp đặt đưng truyền kết ni trực tiếp từ Cổng dịch vụ công Hải quan 1 cửa với Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyn thông (tại 18 Nguyễn Du - Hà Nội) năm 2016-2017.

2. Các dịch vụ công thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông s triển khai trong giai đoạn 2016- 2020.

TT

Tên Dịch vụ công trực tuyến

Mức độ

Năm thực hiện

Ghi chú

I.

Lĩnh vc Viễn thông

 

2016-2017

 

I.1

Cấp phép nhập khẩu thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện.

3

 

Dịch vụ này đã được Cục Viễn thông phối hợp triển khai cùng Tổng cục Hải quan tích hợp lên Cổng thông tin Một cửa Quốc gia trong năm 2015 và hiện đang kết nối trực tiếp với Tổng cục Hải quan qua đường Internet công cộng. Dự kiến tích hợp với Cổng DVC của Bộ 2017. Dự kiến đến năm 2020 sẽ triển khai DVC này ở mức độ 4.

II

Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành

 

2016-2017

Căn cứ theo công văn số 325/BTTTT-TTTT ngày 01/02/2016.

Xây dựng và tích hợp.

II.1

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài.

3

 

II.2

Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài.

3

 

II 3

Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in.

 

 

II.4

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

3

 

II.5

Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh.

3

 

III

Lĩnh vc Bưu chính

 

2016-2020

Căn cứ theo công văn số 325/BTTTT-TTTT ngày 01/02/2016.

Xây dựng và tích hợp.

III.1

Cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính (cấp mới và cấp lại).

3

 

IV

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 

2016-2020

Căn cứ theo công văn số 325/BTTTT-TTTT ngày 01/02/2016.

Xây dựng và tích hợp.

IV. 1

Cấp phép nhập khẩu sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học.

3

 

IV.2

Cho phép thực hiện hoạt động gia công tái chế, sửa chữa sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cho đối tác nước ngoài.

3

 

3. D kiến kinh phí triển khai: xây dựng tích hợp các DVC 2,1 tỷ đồng.

4. Đơn vị chức năng tham gia phối hp: Trung Tâm Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

Đầu mối thực hiện: Ông Hồ Sỹ Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông. Email: hsloi@mic.gov.vn.

Cán bộ tham gia thực hiện: Ông Đỗ Tiến Thắng, Trưởng phòng, Phòng Cổng Thông tin điện tử. số điện thoại liên hệ: 04 35563462, di động: 0913202188. Email: dtthang@mic.gov.vn.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (để p/h);
- Lưu: VT. TTTT (CTTĐT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng