Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/GSQL-GQ1
V/v điều tiết tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Để điều tiết tiến độ tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh qua địa bàn tỉnh Lào Cai, tránh tình tạng ùn tắc, tồn đọng, ngày 25/12/2015, Bộ Công Thương có công văn số 13320/BCT-XNK đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp chỉ đạo cơ quan hải quan địa phương tạm thời chưa làm thủ tục tạm nhập cho các lô hàng thực phẩm đông lạnh xin tái xuất qua địa bàn tỉnh Lào Cai kể từ 01/01/2016.

Đối với những lô hàng đã về đến cảng hoặc những lô hàng đã mở tờ khai tạm nhập trước ngày 01/01/2016 được phép tiếp tục thực hiện tạm nhập tái xuất theo quy định hiện hành.

Đối với những trường hợp phát sinh khác, Bộ Công Thương xem xét xử lý cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Cục Hải quan các tỉnh, tp: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải