Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3187/TCHQ-TXNK
V/v trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên PROVIMI.
(238- Quốc lộ 1A - Phường Tân Hiệp - Thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số 02/2018 ngày 29/05/2018 cho mặt hàng có tên thương mại “Promote Cinegry Iplus” của Công ty TNHH một thành viên PROVIMI. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì Hồ sơ xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định do chưa cung cấp đầy đủ các thông tin để làm cơ sở xác định mã số. Ví dụ: mẫu hàng hóa hoặc tài liệu kỹ thuật.

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan không có đủ cơ sở xác định trước mã số theo đề nghị của Công ty và trả lại hồ sơ xác định trước mã số kèm theo mẫu hàng. Trường hợp Công ty tiếp tục có nhu cầu xác định trước mã số, đề nghị công ty hoàn thiện đơn đề nghị xác định trước mã số theo quy định tại các văn bản trên, trong đó mỗi đơn đề nghị bao gồm 1 mặt hàng, mẫu hàng phải đảm bảo lấy 2 mẫu và kèm theo tài liệu kỹ thuật của mặt hàng (nếu có).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH một thành viên PROVIMI biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-PL(D.Linh) (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh