Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3154/VPCP-CN
V/v thông tin báo Nông nghiệp phản ánh về hệ lụy để lại sau khi hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành một số nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Báo Nông nghiệp ngày 10 tháng 4 năm 2019 có đưa tin: Công ty Xuân Thiện Yên Bái được tỉnh Yên Bái ưu ái cho xây dựng 7 dự án thủy điện trên các dòng suối lớn với công suất từ 11 - 30 MW. Đáng nói là hệ lụy mà Công ty này để lại sau khi nhà máy đã phát điện nhưng không chịu khắc phục, khiến người dân phải khốn khổ; Công ty bỏ ngoài tai yêu cầu làm các con đường hoàn trả, bất chấp quy định của pháp luật khi tiến hành xây dựng thủy điện.

Về thông tin nêu trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái có báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Công Thương;
- Báo Nông nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: TH, KTTH, NN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT,CN(2).nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM
Nguyễn Cao Lục