Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3152/VPCP-KGVX
V/v nhu cầu máy thở phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại Tờ trình số 575/TTr-BYT ngày 12 tháng 04 năm 2020 về kế hoạch, phương án sản xuất máy thở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu:

Bộ Y tế căn cứ nhu cầu máy thở cho các kịch bản, đề xuất số lượng máy thở cần phải bổ sung thêm, làm việc với các đơn vị tài trợ và các đơn vị sản xuất để quyết định số lượng đặt hàng, mua theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Thành viên BCĐ QG PCD COVID-19;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý: TTg, các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, QHQT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX. LT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng