Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3105/BTTTT-BC
V/v đề nghị cấp phép ưu tiên cho xe bưu chính được lưu thông, dừng, đỗ trong khu vực nội thành, thị xã, khu đô thị

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí trên phạm vi toàn quốc. Đây là những nhiệm vụ công ích mà Đảng và Nhà nước đã giao cho doanh nghiệp do Nhà nước đầu tư vốn thực hiện để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính công ích của Bộ Thông tin Truyền thông những năm gần đây cho thấy, thời gian thu gom, chuyển, phát thư từ, báo chí công ích của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại một số địa phương còn hạn chế do quá trình vận chuyển bị kéo dài. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là các xe bưu chính bị cấm hoặc hạn chế lưu thông, dừng, đỗ trên các tuyến phố nội thành, thị xã, khu đô thị.

Trên thực tế, tại nhiều địa phương, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương cho phép xe bưu chính được lưu thông, dừng, đỗ trong nội thành, thị xã, khu đô thị để thu gom và chuyển phát thư từ, báo chí... Tuy nhiên, việc cấp phép này còn bị hạn chế về thời gian hoạt động, tải trọng xe và số tuyến đường lưu thông. Điều này đã khiến cho việc thu gom, vận chuyển và phát thư từ, báo chí của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam gặp nhiều khó khăn, gây chậm trễ dây chuyền cho cả quá trình cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

Với trách nhiệm là đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý Ủy ban tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cấp phép dài hạn cho các xe bưu chính có logo nhận diện thương hiệu của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các đơn vị trực thuộc (các Bưu điện tỉnh/thành phố, Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện, Công ty Phát hành báo chí Trung ương) được lưu thông, dừng, đỗ trên các tuyến phố nội thành, thị xã, khu đô thị để thu gom, giao nhận thư từ, báo chí... với các bưu cục, điểm phục vụ, nhà in báo, nhà xuất bản... ở các tuyến phố trong nội thành, thị xã, khu đô thị với thời gian hoạt động và tải trọng phương tiện phù hợp với nhu cầu, năng lực hoạt động của doanh nghiệp và tình hình thực tế tại từng địa phương.

Bộ Thông tin và Truyền thông rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Ủy ban trong việc cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo và tạo điều kiện để Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích và các nhiệm vụ công ích khác mà Nhà nước giao.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Sở TTTT các tỉnh/tp trực thuộc TƯ (để biết);
- TCT Bưu điện Việt Nam (để p/hợp);
- Lưu: VT, BC, BN (140).

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn