Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3088/CTTPHCM-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Văn phòng Bán vé Hãng Hàng Không Singapore
Địa chỉ: Phòng 101, Sài gòn Tower, 29 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1
MST: 03011485291

Trả lời văn bản số 03/2020/CV - SIA ngày 28/12/2020 của Văn Phòng về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội quy định thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB);

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Căn cứ theo các hướng dẫn trên, trường hợp Văn phòng bán thẻ hội viên sân golf cho Công ty khác thì về chính sách thuế áp dụng đối với doanh thu bán thẻ hội viên sân golf như sau:

- Thuế TTĐB:

Khoản thu từ chuyển nhượng thẻ Hội viên sân golf không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

- Thuế GTGT và TNDN: Văn Phòng kê khai, nộp thuế GTGT và TNDN theo quy định hiện hành.

Cục Thuế TP thông báo Văn phòng biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDT - PC;
- Phòng TTKTr6;
- Lưu: VT, TTHT (mtthu.5b).
62/21

CỤC TRƯỞNG
Lê Duy Minh