Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3079/VPCP-CN
V/v giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (văn bản số 3129/UBND-CN ngày 10 tháng 4 năm 2020) về việc tháo gỡ khó khăn cho Dự án BOT tại tỉnh Đắk Lắk của Công ty Cổ phần BOT Quang Đức, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại văn bản nêu trên theo thẩm quyền, bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, V.I;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục