Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3078/VPCP-NN
V/v xử lý thông tin báo chí phản ánh về thủy sản và chống hạn mặn

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Báo điện tử VTV ngày 10 tháng 4 năm 2020 có bài “Giá hải sản giảm mạnh, ngư dân gặp nhiều khó khăn”; Báo điện tử Nông nghiệp ngày 10 tháng 4 năm 2020 có bài “Giải pháp bớt tiêu tốn hàng trăm tỷ mỗi năm chống hạn cho lúa”. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Nghiên cứu thông tin phản ánh tại bài “Giá hải sản giảm mạnh, ngư dân gặp nhiều khó khăn”, chủ trì, phối hợp với các địa phương báo cáo tình hình, đề xuất giải pháp hỗ trợ tiêu thụ hải sản cho ngư dân.

- Nghiên cứu, đánh giá đề xuất của TS. Hồ Huy Cường tại bài “Giải pháp bớt tiêu tốn hàng trăm tỷ mỗi năm chống hạn cho lúa” để có giải pháp phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Cao Lục