Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3062/TCT-CS
V/v: Ưu đãi tiền thuê đất Khu kinh tế Vân Phong.

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời Công văn số 2516/CT-THDT ngày 15/6/2007 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa hỏi về việc áp dụng ưu đãi tiền thuê đất tại Khu Kinh tế Vân Phong, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1, Điều 13 Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa quy định: "Tất cả các dự án đầu tư của các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài trong KKT Vân Phong … được hưởng các ưu đãi về các loại thuế khác áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Đầu tư, các luật thuế khác và các ưu đãi khác theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên."

- Căn cứ Phụ lục B, Danh mục địa bàn đầu tư ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định, tại dòng điểm thứ 55 quy định: "Các khu công nghệ cao, khu kinh tế hưởng ưu đãi theo Quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ" thuộc danh mục được hưởng ưu đãi như Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tại điểm d, Khoản 4, Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định thời gian miễn tiền thuê đất: "Mười lăm (15) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế -xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của Chính phủ."

Căn cứ các quy định trên, Khu Kinh tế Vân Phong được thành lập theo Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ được hưởng ưu đãi tiền thuê đất theo diện Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, với thời gian miễn tiền thuê đất là 15 năm, kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương