Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3061/BVHTTDL-TV
V/v hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 trong lĩnh vực thư viện

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố.

Để chuẩn bị kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 trong lĩnh vực thư viện, Bộ Văn hóa. Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng của địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu sách, báo, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương, thực hiện các đề án, chương trình công tác của Chính phủ, của ngành, tạo điều kiện, bố trí kinh phí và các nguồn lực khác để thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Triển khai thực hiện Luật Thư viện số 46/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn Luật Thư viện.

2. Tổ chức trưng bày triển lãm, tuyên truyền giới thiệu sách báo, tư liệu chào mừng các ngày Lễ kỷ niệm năm 2021 của đất nước về địa phương.

3. Tổ chức Ngày hội Sách và Văn hóa đọc - Hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) và Ngày Sách và bản quyền thế giới (23/4) tại địa phương.

Thời gian tổ chức: từ tháng 3/2021 đến hết 30/4/2021.

4. Tham gia các hoạt động năm 2021 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến sẽ tổ chức trong lĩnh vực thư viện, cụ thể:

a) Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa Đọc năm 2021”.

- Triển khai tổ chức vòng Sơ khảo tại các địa phương: Quý I - II, năm 2021.

- Triển khai tổ chức vòng Chung kết tại Hà Nội: Quý III, năm 2021.

b) Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách - Chào mừng Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911 - 2021).

- Thời gian tổ chức: Quý II, năm 2021.

- Địa điểm dự kiến: Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Hội nghị tổng kết công tác phục vụ thiếu nhi trong các thư viện công cộng.

- Thời gian tổ chức: Quý III, năm 2021.

- Địa điểm dự kiến: Thành phố Đà Nẵng.

d) Hội nghị - Tập huấn hướng dẫn thực hiện các mô hình phát triển văn hóa đọc.

- Thời gian tổ chức: Quý III, năm 2021.

- Địa điểm dự kiến: Tại 2 khu vực miền Bắc và miền Nam.

đ) Hội nghị - Tập huấn nâng cao năng lực quản trị thư viện số.

- Thời gian tổ chức: Quý III, năm 2021.

- Địa điểm dự kiến: Tại 2 khu vực miền Bắc và miền Nam.

e) Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp công tác số 20B/CTPH-BCA- BVHTTDL giữa Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong hệ thống thư viện Công an nhân dân giai đoạn 2016 - 2021.

- Thời gian tổ chức: Quý IV, năm 2021.

- Địa điểm dự kiến: Thành phố Hà Nội.

Trong quá trình triển khai. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể các nhiệm vụ nói trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thúy (để báo cáo);
- Các thư viện tỉnh/thành (để thực hiện);
- Lưu: VT, TV, QL.133

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ THƯ VIỆN
Vũ Dương Thúy Ngà