Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3059/VPCP-CN
V/v Tổng kết Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự ATGT đường bộ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Xét đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại văn bản số 134/CV-UBATGTQG ngày 26 tháng 3 năm 2020 về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 09 năm thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 để bố trí thời gian phù hợp.

2. Giao Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trương Hòa Bình;
- Bộ Công an;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC;
- Lưu: VT, CN(2b) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục