Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3041/TCHQ-GSQL
V/v công tác quản lý giám sát tại địa điểm kiểm tra tập trung

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời các công văn số 17625/HQHP-GSQL ngày 23/12/2019 và số 3952/HQHP-GSQL ngày 26/3/2020 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về vướng mắc phát sinh liên quan công tác quản lý, giám sát hàng hóa tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung (gọi tắt là địa điểm KTTT), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Quản lý, giám sát vỏ container tại các địa điểm đã triển khai hệ thống VASSCM

Việc quản lý vỏ container tại địa điểm KTTT trên hệ thống VASSCM có chức năng sau để hỗ trợ thực hiện:

- Doanh nghiệp kinh doanh cảng hoặc địa điểm KTTT gửi danh sách (getin) vỏ container lên hệ thống của hải quan, công chức hải quan sử dụng chức năng “III. Quản lý hàng hóa container/4.Theo dõi hàng hóa getin” tại tab “Container rỗng - v/c nội địa - đ/đ kiểm tra hàng xuất” để tra cứu.

- Trường hợp vỏ container được phép ra khỏi cảng hoặc địa điểm KTTT, công chức hải quan sử dụng chức năng “III. Quản lý hàng hóa container/E. Nhập chứng từ đủ điều kiện cho container vỏ xuất/nhập” trên hệ thống VASSCM (tạo chứng từ đầu số 92 đủ điều kiện qua KVGS với container vỏ nhập khẩu và xuất khẩu).

- Doanh nghiệp kinh doanh cảng hoặc địa điểm KTTT căn cứ chứng từ trên để thực hiện gửi thông tin (getout) vỏ container ra khỏi cảng hoặc địa điểm KTTT. Công chức hải quan có thể tra cứu chứng từ, vỏ container đã qua KVGS tại chức năng “III. Quản lý hàng hóa container/8.QL container tại cảng/kho/bãi”.

2. Công tác quản lý giám sát hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra địa điểm kiểm tra tập trung

- Khai báo mã địa điểm kiểm tra tập trung trên tờ khai xuất khẩu và công tác quản lý của cơ quan hải quan quản lý cảng xuất hàng trong trường hợp tập kết hàng tại khu vực cửa khẩu trước khi xếp lên phương tiện vận tải: Cục Giám sát quản lý ghi nhận để đưa vào nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ; và phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan để cập nhật hệ thống theo quy định.

- Niêm phong hải quan: Tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 50 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định cụ thể các trường hợp phải niêm phong hải quan và các trường hợp không phải niêm phong hải quan. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ theo đó để thực hiện.

3. Dự thảo Quy định hướng dẫn thực hiện quản lỷ, giám sát hải quan tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung

Thủ tục giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, lưu giữ, đưa ra địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung được quy định tại khoản 5 Điều 52 và khoản 3 Điều 52a Thông tư 38/2015/TT-BTC , được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành