Hệ thống pháp luật

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3035/BHXH-TST
V/v mức đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu từ ngày 01/7/2024

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2024

 

Kính gửi:

- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;
- Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã.

Căn cứ quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (bảo hiểm TNLĐ-BNN); Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Công văn số 2156/BHXH-TST ngày 04/7/2024 của BHXH Việt Nam về việc thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng (đã gửi trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành eoffice.vss.gov.vn). BHXH thành phố Hà Nội hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng như sau:

1. Từ ngày 01/7/2024 mức lương cơ sở làm căn cứ tính mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN là 2.340.000 đồng.

2. Mức lương tối thiểu tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) cho người sử dụng lao động theo vùng từ ngày 01/7/2024, cụ thể:

Vùng I: 4.960.000 đồng

Vùng II: 4.410.000 đồng

Vùng III: 3.860.000 đồng

Vùng IV: 3.450.000 đồng

Lưu ý: Khi thực hiện mức lương tối thiểu, người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát lại các chế độ trả lương trong HĐLĐ đã thỏa thuận với người lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Đối với các nội dung trả lương đã thỏa thuận, cam kết mà có lợi hơn cho người lao động (như chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu và chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường) thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Văn phòng, các phòng nghiệp vụ và BHXH các quận, huyện, thị xã:

- Thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn cho các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT, tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng và người tham gia BHYT theo hộ gia đình về tiền lương, thu nhập làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo quy định.

- Giao phòng Truyền thông đăng Cổng thông tin điện tử BHXH thành phố Hà Nội, chủ trì phối hợp cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu, mức đóng BHYT hộ gia đình, mức lương cao nhất tham gia BHXH, BHYT, BHTN,… từ ngày 01/7/2024 để người dân biết thực hiện theo quy định.

- Giao phòng Quản lý Thu - Sổ, thẻ chủ trì phối hợp với Văn phòng, các phòng nghiệp vụ tổ chức hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện việc thu BHXH, BHYT theo mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu mới theo quy định, tổng hợp, đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn.

3.2. Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT: Phối hợp với cơ quan BHXH trên địa bàn hướng dẫn nhân viên thu BHXH, BHYT về quy định mức đóng BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện, mức lương cao nhất tham gia BHXH tự nguyện từ ngày 01/7/2024 để đảm bảo thu đầy đủ số tiền đóng của người tham gia, lập hồ sơ chuyển cơ quan BHXH cấp mới hoặc gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT đúng quy định.

3.3. Đơn vị sử dụng lao động: Có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu, rà soát HĐLĐ và mức tiền lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương của đơn vị theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu trên để kịp thời điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN cho người lao động.

Chậm nhất trước ngày 25/7/2024, đơn vị lập Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (mẫu D02-LT) gửi cơ quan BHXH để điều chỉnh mức đóng. Quá thời hạn nêu trên, đối với các trường hợp đơn vị chưa có đề nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu, cơ quan BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN bằng với mức lương tối thiểu mới.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó; Người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp người lao động làm việc khác với địa chỉ trụ sở chính của đơn vị, yêu cầu đơn vị lập danh sách chi tiết lao động, mã vùng, địa chỉ nơi làm việc để xác định mức lương tối thiểu tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Trường hợp đơn vị kê khai điều chỉnh tăng lương muộn, đơn vị phải nộp tiền lãi chậm nộp theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về BHXH thành phố Hà Nội (qua Phòng Quản lý Thu - Sổ, Thẻ) để kịp thời xem xét, giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc;
- Các Phó Giám đốc;
- Các đơn vị SDLĐ (để t/h);
- Cơ quan quản lý đối tượng (để t/h);
- Tổ chức Dịch vụ thu BHXH, BHYT (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử BHXH TP;
- Lưu: VT, TST.

GIÁM ĐỐC




Phan Văn Mến

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3035/BHXH-TST về mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu từ ngày 01/7/2024 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội ban hành

  • Số hiệu: 3035/BHXH-TST
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 04/07/2024
  • Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
  • Người ký: Phan Văn Mến
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản