Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3034/VPCP-V.I
V/v báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam về tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Xét Báo cáo số 35/BC-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về kết quả kiểm tra thông tin phản ánh của báo chí nêu tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục tập trung chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn tỉnh tuân thủ quy định của pháp luật; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm và trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, cơ quan liên quan để xảy ra hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép.

Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Các Bộ: TN&MT, Xây dựng, Công an;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, các Vụ: CN, NC, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3), LTS.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng