Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3012/VPCP-KTTH
V/v: xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2866/BKHĐT-TH ngày 20 tháng 4 năm 2016 về việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo chung một Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, KTN, QHQT, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3012/VPCP-KTTH năm 2016 về xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 3012/VPCP-KTTH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 04/05/2016
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/05/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản