Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3008/VPCP-KGVX
V/v báo cáo về hoạt động dịch vụ văn hóa, tâm linh

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Bộ Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên tờ Dân Việt điện tử ngày 21 tháng 02 năm 2019 có bài “Kinh doanh tâm linh: Nhập nhèm công trình thương mại - địa điểm tâm linh”; trong đó có phản ánh ý kiến của Kiến trúc sư Trần Huy Ánh: “nhiều quốc gia phân định rất rõ ràng giữa địa điểm phục vụ mục đích tu hành và địa điểm phục vụ du khách hành hương vãn cảnh, không hề có sự lập lờ như tại nhiều địa điểm tâm linh ở Việt Nam”. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ngành chức năng của địa phương tăng cường giám sát việc đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo các công trình di tích văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan liên quan làm rõ việc quản lý các hoạt động thương mại, dịch vụ, thu tiền công đức tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, địa điểm tâm linh gắn với các lễ hội nói chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, các địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: XD, TNMT, KHĐT, TC, NNPTNT;
- Bạn Tôn giáo CP (Bộ NV);
- VPCP: BTCN; các PCX, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, CN,TKBT;
- Lưu: VT, KGVX(3),đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng