Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3006/VPCP-CN
V/v triển khai Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 319/BC-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8693/BKHĐT-KTĐPLT ngày 21 tháng 11 năm 2019), Tài chính (văn bản số 14557/BTC-ĐT ngày 02 tháng 12 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 5783/BTNMT-KHTC ngày 06 tháng 11 năm 2019), Xây dựng (văn bản số 2643/BXD-HĐXD ngày 07 tháng 11 năm 2019) về việc triển khai Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Dự án), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại văn bản số 11863/VPCP-V.I ngày 05 tháng 12 năm 2018; bảo đảm không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các Bộ: Xây dựng, Tư pháp, Tài chính, Giao thông vận tải... phối hợp và hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư công và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TP, GTVT, TC, XD, TNMT;
- Thanh tra Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, V.I;
- Lưu: VT, CN (2)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục