Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2997/LĐTBXH-BTXH
V/v cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân năm 2020

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai ngày 15/5/2020, nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân và chủ động trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai gây ra trong năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Theo dõi chặt chẽ các diễn biến thiên tai như: bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác để kịp thời hướng dẫn người dân phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại đời sống dân sinh.

2. Chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng và chuẩn bị phương án cứu trợ thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với điều kiện của địa phương; huy động nguồn lực tại chỗ cứu trợ kịp thời hỗ trợ dân sinh, ổn định đời sống trước, trong và sau thiên tai; hướng dẫn nhân dân chủ động gia cố nhà cửa, dự phòng lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các vật dụng thiết yếu khác khi mùa mưa bão đến.

3. Theo dõi, tổng hợp tình hình thiệt hại về: Người chết, người mất tích, người bị thương; nhà đổ, sập, trôi, cháy, hư hỏng và tình hình thiếu lương thực, nhu yếu phẩm sinh hoạt (Theo Phụ lục 1 kèm theo) báo cáo cơ quan có trách nhiệm, kịp thời hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Trong đó, ưu tiên nhóm đối tượng là người có công, gia đình chính sách, trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và các đối tượng trợ giúp xã hội khác.

Trường hợp thiên tai trên diện rộng, vượt quá khả năng huy động nguồn lực của địa phương, thì tổng hợp, báo cáo liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cứu trợ, bảo đảm không để người dân nào bị đói, không người dân nào không có nhà ở (Theo Phụ lục 2 kèm theo).

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên và tổng hợp tình hình thiệt hại, kết quả hỗ trợ sau mỗi đợt thiên tai về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Bộ NN&PTNT;
- Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Trung tâm Thông tin của Bộ;
- Lưu: VT, BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN