Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2965/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 814/HQQN-TXNK ngày 26/3/2018 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn việc hoàn thuế GTGT tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và cảng khách quốc tế Hòn Gai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 30/5/2014, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 806/TTg-KTTH về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho người nước ngoài. Tại điểm 1 công văn số 806/TTg-KTTH quy định: “Từ ngày 1/7/2014 trở đi, đồng ý áp dụng việc hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT tại các cửa khẩu: Các cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh; Các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Khánh Hội (Thành phố Hồ Chí Minh), Đà Nẵng (Thành phố Đà Nẵng), Nha Trang (Tỉnh Khánh Hòa). Tại điểm 2 công văn 806/TTg-KTTH, Thủ tướng Chính phủ giao: Bộ Tài chính có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan ban hành văn bản hướng dẫn việc hoàn thuế GTGT và các vấn đề về quản lý hoàn thuế, nhiệm vụ của các cơ quan trong việc thực hiện chính sách này; Chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cụ thể chính sách này, bao gồm cả việc lựa chọn cửa khẩu sân bay, cảng biển quốc tế áp dụng, doanh nghiệp bán hàng và ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 806/TTg-KTTH và quy định tại Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, ngày 30/5/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 72/2014/TT-BTC quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

Ngày 23/6/2014, Bộ Tài chính có công văn số 8368/BTC-TCHQ thông báo danh sách các sân bay, cảng biển áp dụng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 gồm:

- Các cửa khẩu sân bay quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh;

- Các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Khánh Hội (Thành phố Hồ Chí Minh), Đà Nẵng (Thành phố Đà Nẵng), Nha Trang (Tỉnh Khánh Hòa).

Theo thông báo nêu trên thì hiện nay cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và cảng khách quốc tế Hòn Gai chưa phải là sân bay, cảng biển áp dụng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.

2. Căn cứ công văn 806/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 72/2014/TT-BTC , trường hợp Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đề xuất áp dụng việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cảng khách quốc tế Hòn Gai, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh rà soát, tổng hợp lưu lượng khách nước ngoài nhập, xuất cảnh tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cảng khách quốc tế Hòn Gai từ khi thành lập đến nay theo tháng, quý, năm dự báo lưu lượng khách nước ngoài trong những năm tới và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có ý kiến gửi Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng