Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2958/VPCP-KGVX
V/v đơn giản hóa nội dung khai báo y tế đối với hành khách đi tàu bay

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Xét kiến nghị của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 3576/CV-BCĐ ngày 23 tháng 5 năm 2021 về việc đơn giản hóa nội dung khai báo y tế đối với hành khách đi tàu bay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia có ý kiến như sau:

Bộ Y tế khẩn trương hướng dẫn nội dung, phương thức khai báo y tế đối với hành khách nội địa đi tàu bay tránh ách tắc tại các sân bay.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đế Bộ Y tế và các Bộ liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Các Bộ: CA, GTVT
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; các Vụ: CN, NC, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).vt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp