Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2955/LĐTBXH-VPQGGN
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Về nhiệm vụ

- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, kế hoạch để triển khai thực hiện chương trình; tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá hiệu quả của chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Lồng ghép nội dung hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” phù hợp với đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong chương trình;

- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội huy động nguồn vốn và bố trí nguồn vốn để thực hiện chương trình;

- Báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

2. Về các hoạt động cụ thể

- Hỗ trợ phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm: ưu tiên cho các vùng đặc biệt khó khăn được tiếp cận dịch vụ an sinh xã hội và trợ cấp lương thực, thực phẩm kịp thời khi cần thiết;

- Hỗ trợ tăng thu nhập cho người sản xuất nhỏ để tăng phúc lợi nông thôn và giảm nghèo bền vững: hỗ trợ lao động nông thôn chuyển sang các ngành nghề phi nông nghiệp ở địa phương có mức thu nhập cao hơn so với sản xuất nông nghiệp.

3. Về chính sách, chương trình lồng ghép thực hiện

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến năm 2020;

- Chính sách tái cơ cấu nông nghiệp đến năm 2020.

4. Về thời gian thực hiện: từ năm 2018 - 2020

5. Về tổ chức thực hiện

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo thực hiện nội dung nêu trên.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chương trình hành động của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung nêu trên chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn và báo cáo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ NN&PTNT (để phối hợp);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ: VP QGGN; Cục BTXH;
- Lưu: VT, VPQGGN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Tấn Dũng