Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 295/TCT-CS
V/v giải đáp thắc mắc về lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt.

Trả lời công văn số 20/C67-P4 ngày 5/01/2012 của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt về tờ khai lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định về người nộp lệ phí trước bạ:

"Tổ chức, cá nhân (bao gồm cả tổ chức, cá nhân người nước ngoài)có các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ nêu tại Điều 1 Thông tư này, phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ nêu tại Điều 3 và được miễn lệ phí trước bạ nêu tại Điều 8 Thông tư này thì chủ tài sản phải kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan Thuế trước khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

Căn cứ quy định nêu trên, đối với các loại xe mà chủ xe đã đăng ký quyền sở hữu, sử dụng nhưng phải di chuyển hồ sơ từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đến Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ đường sắt để quản lý theo yêu cầu nghiệp vụ của ngành Công an, không đăng ký thay đổi chủ sở hữu, sử dụng tài sản với cơ quan quản lý Nhà nước thì chủ tài sản không thuộc đối tượng phải kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan Thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Cảnh sát giao thông đương bộ - đường sắt được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC – BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn