Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 2940/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị đóng mới tàu biển XK

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời công văn số 184/HQKH-NV ngày 27/02/2014 của đơn vị về thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư để đóng mới tàu biển và xuất khẩu theo hợp đồng ký với thương nhân nước ngoài, hàng hóa thuộc Danh mục nhóm 2, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với hàng hóa nhập khẩu có khả năng gây mất an toàn, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu các văn bản có liên quan sau để thực hiện:

- Khoản 4 Điều 34 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì hàng hóa, Thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

- Khoản 1 Điều 7 Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 21/12/2008 của Chính phủ quy định hàng hóa nhập khẩu trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng tại Điều 34 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (trong đó có kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu).

- Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ có quy định một số trường hợp hàng hóa nhập khẩu không phải kiểm tra chất lượng, trong đó có vật tư thiết bị máy móc nhập khẩu phục vụ các dự án đầu tư.

- Thông tư số 14/TT-BCA ngày 20/3/2012 của Bộ Công an chưa có văn bản triển khai (Bộ Tài chính đã có công văn số 135/BTC-TCHQ ngày 6/01/2014 gửi Bộ Công an để trao đổi).

- Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng không quy định đối tượng hàng hóa không thuộc diện điều chỉnh của Thông tư này.

- Điều 3 Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc chứng nhận và công bố hợp quy đối với hàng hóa áp dụng quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc phải thực hiện trước khi đưa hàng hóa ra lưu thông trên thị trường.

Do các văn bản pháp luật hiện hành quy định chưa đầy đủ, chưa chi tiết và đồng bộ, do đó Tổng cục Hải quan hướng dẫn đơn vị thực hiện tạm thời như sau:

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị thuộc dự án đầu tư để đóng mới tàu biển xuất khẩu theo hợp đồng ký với thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chỉ dùng vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để sản xuất tàu biển xuất khẩu, không đưa ra thị trường tiêu thụ, thì không yêu cầu doanh nghiệp phải đăng ký kiểm tra chất lượng, chứng nhận công bố hợp quy khi nhập khẩu. Doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu trong quá trình sử dụng và thanh khoản đầy đủ khi xuất khẩu thành phẩm ra nước ngoài. Đơn vị Hải quan làm thủ tục có trách nhiệm theo dõi, quản lý chặt chẽ khi làm thủ tục, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, hoặc có văn bản pháp luật điều chỉnh mới đến hoạt động này thì đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL(02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2940/TCHQ-GSQL năm 2014 về nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị đóng mới tàu biển xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 2940/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 21/03/2014
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Vũ Ngọc Anh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/03/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản