Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2938/TCT-CS
V/v xử lý số tiền chậm nộp đối với thuế của Nhà thầu nước ngoài nộp bổ sung.

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 746/CT-TTHT ngày 2/7/2013 của Cục thuế tỉnh Hậu Giang đề nghị hướng dẫn về việc xử lý số tiền chậm nộp đối với thuế nhà thầu nước ngoài nộp bổ sung. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 12, Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Tại Mục II Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế quy định: "1. Các hành vi vi phạm xử phạt chậm nộp tiền thuế của người nộp thuế, bao gồm:

…1.2. Nộp thiếu tiền thuế do khai sai số thuế phải nộp, số thuế được miễn, số thuế được hoàn của các kỳ kê khai trước, nhưng người nộp thuế đã phát hiện ra sai sót và tự giác nộp đủ số tiền thiếu vào Ngân sách Nhà nước trước thời điểm nhận được quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt nộp thiếu tiền thuế do khai sai số thuế phải nộp của kỳ kê khai trước, nhưng sau đó người nộp thuế đã phát hiện ra sai sót và tự giác thực hiện khai điều chỉnh bổ sung và nộp số thuế còn thiếu vào Ngân sách nhà nước trước thời điểm nhận được quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thuộc các hành vi vi phạm bị xử phạt chậm nộp tiền thuế theo quy định tại Mục II Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn