Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2935/UBND-VX
Về một số biện pháp an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Thực hiện Công văn số 2832/BGDĐT-QLCL ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và Công văn số 2873/BGDĐT-QLCL ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2467/TTr-GDĐT-VP ngày 03 tháng 8 năm 2020; nhằm đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Kỳ thi); Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện triển khai nghiêm túc một số biện pháp sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo và rà soát việc thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh cho Kỳ thi, cụ thể:

- Đối với thí sinh:

Thí sinh chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Ngành Y tế, phải đeo khẩu trang khi đi đến và rời khỏi Điểm thi, trong thời gian ở tại Điểm thi, bước vào phòng thi.

- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi

+ Nghiêm túc thực hiện khai báo tình hình sức khỏe, lịch sử di chuyển theo quy định; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo Ngành Y tế; thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ.

+ Các nhân sự thuộc diện F0, F1, F2 (theo quy định Ngành Y tế) không tham gia vào các khâu của Kỳ thi.

+ Tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của Ngành Y tế, nhất là với những nhân sự thực hiện nhiệm vụ đặc biệt.

- Đối với Điểm thi:

+ Phối hợp với Ngành y tế địa phương tiến hành khử khuẩn trước Kỳ thi và cuối mỗi ngày thi. Trang bị đầy đủ vật dụng cần thiết phòng chống dịch COVID-19: dung dịch sát khuẩn tay, dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang,... phục vụ cho Kỳ thi.

+ Trong thời gian tổ chức thi, giữ gìn phòng thi, điểm thi sạch sẽ, thông thoáng tối đa nhưng phải đảm bảo các yếu tố an toàn, bảo mật cho Kỳ thi.

2. SY tế

- Chỉ đạo y tế địa phương hỗ trợ các điểm thi tổng vệ sinh, khử khuẩn trước ngày làm việc đầu tiên 2 ngày và sau mỗi ngày làm việc.

- Rà soát, lập danh sách thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các khâu trong Kỳ thi thuộc đối tượng F0, F1, F2; gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05 tháng 8 năm 2020, đồng thời thông tin khẩn nếu có trường hợp phát sinh.

- Xây dựng, lập phương án cụ thể về chuyên môn để xử lí kịp thời đối với các trường hợp xuất hiện thí sinh, người làm công tác thi thuộc diện F1, F2 (trước và trong khi thi), các trường hợp cách li khu vực thi,...

- Hỗ trợ các thiết bị tầm nhiệt để phục vụ công tác đo thân nhiệt cho các điểm thi có đông thí sinh, tránh ùn tắc, thực hiện tốt quy định về giãn cách.

3. Ủy ban nhân dân các quận - huyện

- Xây dựng phương án, bảo đảm an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi tại địa phương. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc phối hợp giữa các ban ngành địa phương, hỗ trợ các điểm thi thực hiện quy định về giãn cách, nhất là cuối mỗi buổi thi.

- Chỉ đạo ngành y tế địa phương hỗ trợ điểm thi thực hiện khử khuẩn toàn bộ điểm thi trước ngày làm việc đầu tiên 2 ngày và sau mỗi ngày làm việc.

- Huy động trang thiết bị, cơ sở vật chất (dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch sát khun tay,...) từ các nguồn tại địa phương, từ các cơ sở giáo dục không tổ chức điểm thi,... để hỗ trợ cho các điểm thi.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục lân cận trên tinh thần sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ Kỳ thi trong điều kiện cần thiết.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai đầy đủ, thực hiện nghiêm các quy định trên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TTTU;
- TT HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Báo - Đài thành phố;
- VPUB: CPVP; Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (VX/VNga).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2935/UBND-VX về biện pháp an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  • Số hiệu: 2935/UBND-VX
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 05/08/2020
  • Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Người ký: Dương Anh Đức
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản