Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2932TCT/NV2
V/v chi phí tiền lương

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2001

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thiết bị Thương mại

Trả lời công văn số 84/TBTM ngày 30/6/2001 của Công ty cổ phần thiết bị thương mại về chi phí tiền lương, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Điểm 3b - Mục III - Phần A - Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính, nếu Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế đơn giá tiền lương, tiền công về kế hoạch nộp NSNN được đại hội đồng cổ đông phê duyệt; đơn giá thành tiền được duyệt phù hợp với nguyên tắc xác định tiền lương, tiền công theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, phù hợp với thoả ước lao động... thì Công ty được hạch toán vào chi phí quỹ tiền lương thực hiện theo số thực tế đã chi trả tính trên cơ sở đơn giá tiền lương, tiền công đã đăng ký với cơ quan thuế khi xác định thu nhập chiụ thuế.

Tiền lương, tiền công của các thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nếu không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh thì không được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập thuế.

Tổng cục thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc