Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2913/LĐTBXH-VP
V/v triển khai Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

Thực hiện Công văn số 5442/VPCP-KSTT ngày 06/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ và Quyết định số 609/QĐ-LĐTBXH ngày 01/6/2020 của Bộ trưởng về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020,

Đề nghị đơn vị tiến hành rà soát, lập Danh mục các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng, quản lý nhà nước của đơn vị, gồm các nội dung: quy định thủ tục hành chính, quy định về yêu cầu, điều kiện kinh doanh (ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành nghề đầu tư kinh doanh khác); quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; quy định kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; quy định về chế độ báo cáo (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Công văn số 5442/VPCP-KSTT ngày 06/7/2020 Văn phòng Chính phủ).

Do thời hạn gấp, đề nghị các đơn gửi kết quả về Thường trực Tổ công tác của Bộ trưởng (qua Văn phòng Bộ) trước ngày 10/8/2020 để kịp thời tổng hợp, gửi Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Bá Hoan