Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2912 TCT/NV7
V/v: Trả lời chính sách thuế chuyển quyền SDĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2001

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 880/CTBT ngày 18/7/2001 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện chính sách thuế chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất quy định: “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất, khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đều phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất...”

Căn cứ vào quy định nêu trên, người có quyền sử dụng đất mới được phép chuyển quyền sử dụng đất; vì vậy trường hợp bà Xuyến và ông Khai có giấy chứng nhận sử dụng đất, trong giấy chứng nhận có ghi diện tích đất được quyền sử dụng chính thức và diện tích đất tạm giao cho hộ quản lý sử dụng (đất lộ giới) thì khi chuyển quyền sử dụng đất, bà Xuyến và ông Khai chỉ được phép chuyển quyền sử dụng đất đối với đất được cấp quyền sử dụng chính thức và nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với phần đất này, còn đối với đất được tạm giao quản lý sử dụng (đất lộ giới) thì không được phép chuyển quyền sử dụng đất và không thu thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình
Vu