Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2905/LĐTBXH-TCCB
V/v báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và đăng ký số lượng chỉ tiêu thăng hạng năm 2018-2019

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

- Trường Đại học Lao động - Xã hội;
- Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định;
- Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh;
- Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.

Ngày 02/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 2670/BGDĐT-NGCBQLGD về việc báo cáo số lượng, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và nhu cầu thi thăng hạng viên chức để chuẩn bị cho việc xây dựng đề án, tổ chức thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên năm 2018 - 2019. Bộ sao gửi Công văn và đề nghị Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện, gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 25/7/2018, cụ thể như sau:

1. Báo cáo số lượng, cơ cấu viên chức đang giữ hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng III, Giảng viên chính hạng II, Giảng viên cao cấp hạng I; đăng ký số lượng chỉ tiêu viên chức giảng dạy có đủ điều kiện, tiêu chuẩn thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I (theo biểu mẫu số 1 kèm theo Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

2. Báo cáo thống kê số lượng viên chức có kết quả đạt ở kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2017 đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính hạng II và Giảng viên cao cấp hạng I (theo Biểu mẫu số 2 kèm theo Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Bộ thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng thời hạn và quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí