Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 290/TTg-KGVX
V/v chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học VinUni

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 675/TTr-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2017 về việc phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học VinUni, Thủ tướng Chính phủ:

1. Đồng ý chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học VinUni. Trường Đại học VinUni là cơ sở giáo dục đại học tư thục, hoạt động không vì lợi nhuận, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Đề án thành lập Trường Đại học VinUni theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, giáo dục và đào tạo và quy định pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, KHĐT, NV, XD, TNMT;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Tập đoàn Vingroup - Công ty CP;
- Công ty TNHH GD và ĐT VinAcademy;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TTĐT; các Vụ: PL, KTTH, TCCV;
- Lưu: VT, KGVX (3b). ĐND

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam