Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2879/VPCP-DMDN
V/v đôn đốc thực hiện công văn số 2354/VPCP-ĐMDN ngày 02/4/2021.

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 02 tháng 4 năm 2021, Văn phòng Chính phủ có công văn số 2354/VPCP-ĐMDN về việc rà soát bàn giao đất bị chồng lấn tại Công ty lâm nghiệp Hòa Bình về cho địa phương quản lý, đề nghị các Bộ có ý kiến về đề nghị của UBND tỉnh Hòa Bình gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Tuy nhiên, đến nay Văn phòng Chính phủ vẫn chưa nhận được ý kiến các Bộ.

Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ - CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ khẩn trương có ý kiến về đề nghị của tỉnh Hòa Bình nêu trên để Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Lê Minh Khái;
- UBND tỉnh Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Thụ.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP
Hà Minh Mạnh