Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2875/VPCP-ĐMDN
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong Tháng 2 năm 2020

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 0331/PTM-KHTH ngày 16 tháng 3 năm 2020 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong tháng 02 năm 2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Các cơ quan theo chức thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng hợp tại công văn nêu trên (sao gửi kèm theo), báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, đồng thời gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các kiến nghị cụ thể:

a) Hiệp hội vận tải thành phố Hà Nội kiến nghị một số nội dung hỗ trợ doanh nghiệp ngành vận tải vượt qua các khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19:

- Các ngân hàng và tổ chức tín dụng cho phép giãn nợ, hạ lãi suất cho vay đối với các hợp đồng vay vốn để đầu tư phương tiện vận tải hoặc đang thế chấp tại tổ chức cho vay vốn.

Cơ quan chủ trì: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Giảm phí BOT từ 3% đến 5% đối với các phương tiện chở hàng từ 5 tấn trở lên và các phương tiện chở khách từ 16 chỗ trở lên để tiết giảm chi phí vận tải; cắt giảm thủ tục hành chính để giảm chi phí lao động cho các doanh nghiệp vận tải.

Cơ quan chủ trì: Bộ Giao thông vận tải.

- Ổn định giá xăng dầu tạm thời đến hết quý II năm 2020; khuyến khích các doanh nghiệp chế biến xăng dầu nâng cao sản lượng xăng E5.

Cơ quan chủ trì: Bộ Công Thương.

- Cắt giảm thủ tục hành chính để giảm chi phí lao động cho các doanh nghiệp vận tải.

Cơ quan chủ trì: Bộ Giao thông vận tải.

b) Hiệp hội Dệt may Việt Nam đề xuất các chức danh nghề, công việc người từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Công ty TNHH Ngọc Sơn kiến nghị xem xét lại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam khu vực VII, trong đó truy thu Công ty TNHH Ngọc Sơn 12.282.363.204 đồng tiền thuế xuất khẩu 139.930 tấn quặng sắt.

Cơ quan chủ trì: Bộ Tài chính.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, nghiên cứu ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại văn bản nêu trên trong quá trình rà soát, đánh giá tác động, ảnh hưởng và mức độ thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây ra trên các lĩnh vực và kiến nghị, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có giải pháp, đối sách phù hợp, kịp thời.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội;
- Hiệp hội Dệt may Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Trung Anh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM




Mai Tiến Dũng