Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2868/VPCP-NN
V/v xây dựng Đề án phát triển bền vững cây mắc ca.

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1200/BNN-TCLN ngày 01 tháng 3 năm 2021 về việc đề nghị xây dựng Đề án thay việc xây dựng Chiến lược phát triển bền vững cây mắc ca, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Đồng ý với kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông tại văn bản nêu trên. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Hiệp hội mắc ca Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án phát triển bền vững cây mắc ca đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp có thẩm quyền ban hành trong Quý III năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Văn Thành;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý của TTgCP;
- Lưu: VT, NN (02), Kh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục