Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2859/TM-ĐT
V/v cho NK thiết bị sản xuất tương ớt của Công ty VIFON

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2001

 

Kính gửi:

Bộ Công nghiệp

Đồng Kính gửi:

Công ty Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam (VIFON)

- Căn cứ quyết định số 91/TTg ngày 13/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý nhập khẩu máy móc thiết bị và Thông tư số 04/TM-ĐT ngày 30/7/1993 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện quyết định nói trên;

- Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.

- Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 và Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu thầu và các sửa đổi, bổ sung quy chế trên;

- Căn cứ vào các quyết định số 2294/QĐ-KHĐT ngày 07/8/2000, số 0054/QĐ-KHĐT ngày 09/01/2001 và số 0500/QĐ-KHĐT ngày 12/3/2001 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt: Dự án, điều chỉnh bổ sung dự án và công nhận đơn vị trúng thầu gói thầu số 1 của dự án đầu tư nâng cao chất lượng, sản lượng tương ớt của VIFON.

Theo đề nghị trong công văn số 2858/CV-KHĐT ngày 13/7/2001 của Bộ Công nghiệp về việc nhập khẩu thiết bị sản xuất tương ớt; Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho nhập khẩu các hàng hoá của hợp đồng số 1211/VFF/OO ký ngày 13/3/2001 giữa Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (VIFON) với G. M. P. ENGINEERING Co; Ltd (Thái Lan) để mua 01 dây chuyền chế biến tương ớt. Thiết bị mới 100% do Thái Lan sản xuất. Có công suất 50 chai/phút (200ml). Chi tiết theo mục hàng hoá. Tổng giá trị của hợp đồng là 6.982.074 Bahts, tương đương 170.294,49 USD. Điều kiện giao CIF cảng Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh.

2. VIFON cần bổ sung cho Bộ Thương mại một quyết định phê duyệt hợp đồng của người có thẩm quyền quyết định đầu tư theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.

3. Đây là một hợp đồng nhập khẩu máy móc thiết bị toàn bộ để thực hiện một dự án. Vì vậy hợp đồng phải được quy định đầy đủ chi tiết, cụ thể để bảo đảm việc thực hiện an toàn có hiệu quả.

Công ty VIFON cần làm việc với bên nước ngoài để bổ sung một số điều khoản của hợp đồng để phù hợp với thông lệ buôn bán quốc tế:

a) Về điều kiện thanh toán:

- Thanh toán 100% bằng 01 L/C at sight thanh toán như sau:

- 90% thanh toán khi trình bộ chứng từ.

- 10% thanh toán khi trình biên bản nghiệm thu.

- Bên bán cung cấp 01 bản lãnh ngân hàng trị giá 5% có giá trị từ lúc ký biên bản nghiệm thu đến hết thời hạn bảo hành.

b) Bên bán chịu mọi chi phí chi chuyên gia hướng dẫn lắp đặt và chạy thử.

c) Quy định rõ các điều kiện về chạy thử nghiệm thu và trách nhiệm của người bán, người mua.

d) Bảo hành: Cần quy định rõ trách nhiệm của người bán về cơ khí, công suất và chất lượng sản phẩm.

4. Công ty VIFON là doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp các thiết bị trên để về lắp đặt sử dụng.

5. Việc nhập khẩu theo quy định hiện hành và có giá trị đến 31/7/2002.

 

 

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu