Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2856/LĐTBXH-BHXH
V/vướng mắc trong thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời công văn số 1796/BHXH-CSXH ngày 18/5/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về một số vướng mắc trong thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Việc giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau đối với người lao động được thực hiện theo quy định tại Điều 29 của Luật bảo hiểm xã hội, Điều 7 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Căn cứ quy định tại văn bản nêu trên, đối với người lao động có thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau (bao gồm cả thời gian ốm đau do mắc bệnh thông thường và mắc bệnh cần chữa trị dài ngày) từ đủ 30 ngày trở lên trong năm, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì đủ điều kiện được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa trong một năm được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật bảo hiểm xã hội.

2. Việc tính thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với trường hợp người lao động nghỉ việc không hưởng lương thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 4 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH.

3. Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ quy định của Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản quy định chi tiết luật để thực hiện chế độ ốm đau đối với người lao động theo đúng quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp, đề xuất xử lý trong quá trình sửa đổi, bổ sung hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật khác có liên quan.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Lê Quân (để báo cáo);
- Lưu: VT, BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Trường Giang