Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2840/VPCP-CN
V/v xây dựng, ban hành Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Công Thương;
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ công Thương tại Công văn số 2724/BCT-ĐTĐL ngày 24 tháng 4 năm 2024 về việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (DPPA) theo trình tự, thủ tục rút gọn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 2724/BCT-ĐTĐL ngày 24 tháng 4 năm 2024 nêu trên và ý kiến Bộ Tư pháp tại văn bản số 2018/BTP-VĐCXDPL ngày 19 tháng 4 năm 2024 về việc xây dựng Nghị định quy định cơ chế DPPA theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Bộ Công Thương thực hiện đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại văn bản số 1942/VPCP-CN ngày 25 tháng 3 năm 2024, ý kiến của Bộ Tư pháp tại văn bản số 2018/BTP-VĐCXDPL ngày 19 tháng 4 năm 2024, chịu trách nhiệm về việc lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu tác động trực tiếp, đánh giá tác động đầy đủ (khi cơ chế này đi vào cuộc sống sẽ tác động ra sao đến việc thực hiện Quy hoạch, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII (các tính toán về cân đối cung - cầu và truyền tải trong Quy hoạch), đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, tác động đến kinh tế vĩ mô trong việc thu hút đầu tư, phát triển năng lượng điện…), và bảo đảm nội dung Nghị định không được trái với quy định của Luật Điện lực và các văn bản liên quan. Trong quá trình soạn thảo Nghị định, yêu cầu Bộ Công Thương tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại văn bản số 69-QĐ/TW ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các đồng chí Bộ trưởng Bộ: Công Thương, Tư pháp biết, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, TN&MT;
- UBQLVNN tại DN;
- Các Tập đoàn: EVN, PVN, TKV;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, PL; ĐMND, QHQT;
- Lưu: VT, CN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2840/VPCP-CN năm 2024 xây dựng, ban hành Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn (DPPA) theo trình tự, thủ tục rút gọn do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 2840/VPCP-CN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 26/04/2024
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/04/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản