Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 284/TCT-TNCN
V/v Thuế TNCN đối với thu nhập được chia từ Quỹ đầu tư phát triển.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sản xuất Thương mại
(Đ/C: Số 229, Cách mạng tháng 8, Thị xã Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 29/CV-CT ngày 28/10/2011 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sản xuất Thương mại hỏi về việc thuế TNCN đối với việc tăng vốn điều lệ từ cổ tức và tăng vốn điều lệ từ Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty. Vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Tại điểm 3, Khoản II, Phần A Thông tư sổ 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau: "Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập nhận được từ hoạt động cho cơ sở sản xuất, kinh doanh vay, mua cổ phần hoặc góp vốn sản xuất, kinh doanh dưới các hình thức:

3.7. Thu nhập từ cổ phiếu trả thay cổ tức

- Tại điểm 1 Điều 7 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:

" Đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng: Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận cổ phiếu. Khi chuyến nhượng số cố phiếu này, cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ đầu tư vốn....." .

- Tại điểm 2 Điều 7 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:

- Đối với trường hợp cá nhân được chia cổ tức bằng tiền nhưng không nhận mà ghi tăng vốn đầu tư cũng áp dụng phương pháp thu thuế TNCN như đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng sau khi nhận cổ tức bằng tiền và ghi tăng vốn đầu tư nếu cá nhân rút vốn khỏi doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng vốn thì phải khai và nộp thuế TNCN tương ứng với phần cổ tức nhận được ngay..."

Căn cứ các hướng dẫn nên trên Công ty cổ phần Dịch vụ sản xuất Thương mại chia cổ tức, Quỹ đầu tư cho cổ đông bằng cổ phiếu (do dùng cổ tức chi cho cổ đông và quỹ đầu tư tăng vốn điều lệ) thì cổ đông chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận cổ phiếu. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ đầu tư vốn.

Tổng cục Thuế trả lời để công ty Cổ Phần Dịch vụ Sản xuất Thương mại biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Vụ PC, CST – BTC;
- Lưu: VT, TCT(VT, TNCN).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường