Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2826/VPCP-KTTH
v/v xuất cấp, quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Xét báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2256/BNN-TY ngày 19 tháng 4 năm 2021 về báo cáo xuất cấp hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh phòng, chống dịch bệnh động vật, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và y ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thực hiện việc xuất cấp, quản lý và sử dụng hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Lê Minh Khái;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,

Trợ lý TTg,
Các Vụ: NN, QHĐP, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Mai Thị Thu Vân