Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2822/HTQTCT-HT
V/v ban hành văn bản quy định về lệ phí hộ tịch

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 02/01/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có quy định mới về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/02/2014, thay thế Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tuy nhiên, qua theo dõi của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và phản ánh của một số Sở Tư pháp thì việc triển khai Thông tư số 02/2014/TT-BTC đang có một số vướng mắc, lãnh đạo Bộ Tư pháp đang trao đổi với lãnh đạo Bộ Tài chính để có hướng dẫn cụ thể hơn về mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch.

Do đó, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị các Sở Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, chưa ban hành văn bản quy định về lệ phí hộ tịch cho đến khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính. Trong thời gian Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành quy định mới về lệ phí hộ tịch, đề nghị các Sở Tư pháp thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 02/2014/TT-BTC, theo đó: “Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành quy định mới thì tiếp tục thực hiện theo văn bản đã ban hành”.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực xin trao đổi để Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện và đề nghị các Sở Tư pháp tiếp tục phản ánh về Cục những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về lệ phí hộ tịch, quốc tịch, chứng thực để Cục báo cáo lãnh đạo Bộ Tư pháp có giải pháp xử lý, khắc phục./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để b/c);
- Lưu: VT (Hiển).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh