Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2819/VPCP-KTTH
V/v Quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ - PVN

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 3020/BTC-TCDN ngày 08 tháng 3 năm 2017 về việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong tháng 4 năm 2017 trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị định số 06/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2015 về ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Cao Lục, Lê Mạnh Hà, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2819/VPCP-KTTH năm 2017 về Quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ - PVN do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 2819/VPCP-KTTH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 24/03/2017
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Mai Tiến Dũng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 24/03/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản