Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2815/VPCP-DMDN
V/v thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Xét báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (ngày 14 tháng 4 năm 2021) về công tác kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị, Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ, Kết luận số 82-KL/TW ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau từ ngày 17 đến 19 tháng 3 năm 2021, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại công văn số 117/VPCP-ĐMDN ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp trong năm 2021 theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ và pháp luật có liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Hòa Bình;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN,
- Lưu: VT, ĐMDN(2).NT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần
Văn Sơn