Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2811 TCT/NV6
V/v thực hiện chế độ kế toán hộ kinh doanh

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2001

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 301/CT-NV ngày 15/5/2001 của cục thuế tỉnh Cà Mau hỏi về một số vướng mắc trong việc thực hiện chế độ kế toán hộ kinh doanh, Tổng thuế có ý kiến như sau:

1/ Về việc lập bảng kê luân chuyển vật tư, sản phẩm hàng hoá đối với hộ kinh doanh thực hiện việc bán hàng bằng hoá đơn và doanh thu bán hàng xác định được trên cơ sở hoá đơn bán hàng nhưng không có đủ hoá đơn, chứng từ mua hàng và các hộ kinh doanh thuộc diện ấn định:

Theo quy định tại điểm 2b, điều 16, chương IV Chế độ kế toán hộ kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì hộ kinh doanh đã thực hiện đầy đủ hoá đơn, chứng từ bán hàng, xác định đúng doanh thu bán hàng nhưng không có đủ chứng từ, hoá đơn mua hàng và các hộ kinh doanh thuộc diện ấn định thuế thì phải mở sổ nhật ký bán hàng (mẫu số S01 -HKD). Ngoài ra tuỳ theo yêu cầu quản lý, hộ kinh doanh có thể mở thêm sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi, sổ theo dõi nợ phải thu, sổ theo dõi nợ phải trả... v.v. Do đó đối với hộ kinh doanh chỉ thực hiện được việc lập hoá đơn, chứng từ bán hàng, xác định được doanh thu bán hàng nhưng không có đủ chứng từ, hoá đơn mua hàng và mở một sổ nhật ký bán hàng, không bắt buộc phải lập và gửi đến cơ quan thuế bảng kê luân chuyển vật tư, sản phẩm, hàng hoá (mẫu 05-HKD).

2/ Về việc kê khai các chỉ tiêu số 1. 2. 3 về thuế GTGT trên tờ khai số 07B/GTGT đối với các hộ kinh doanh đã thực hiện đầy đủ hoá đơn, chứng từ bán hàng, xác định đúng doanh thu bán hàng nhưng không có đủ chứng từ, hoá đơn mua hàng: thuế theo phương pháp ấn định chuyển sang làm kế toán hộ kinh doanh để nộp thuế theo kê khai.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế