Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2809/VPCP-QHĐP
V/v tình hình thực hiện Thông báo số 71/TB-VPCP ngày 01/4/2021 của VPCP và kiến nghị của Ủy ban Dân tộc

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương;
- Ủy ban Dân tộc;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Báo cáo số 443/BC-UBDT ngày 19 tháng 4 năm 2021 về tình hình thực hiện Thông báo số 71/TB-VPCP ngày 01 tháng 4 năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Ban Chỉ đạo Trung ương), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Quy chế hoạt động và Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương, gửi về Ủy ban Dân tộc trong tháng 4 năm 2021 để tổng hp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định.

2. Các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các cơ quan liên quan được giao chủ trì các Dự án thành phần, tiểu Dự án thuộc Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao và lĩnh vực quản lý chủ động phối hợp với Ủy ban Dân tộc và Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ Hội đồng thẩm định nhà nước sớm hoàn thành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình), báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

3. Ủy ban Dân tộc nghiên cứu, giải trình thêm về sự cần thiết, cơ sở pháp lý về việc bổ sung 01 Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tham gia thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

4. Giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ để đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các Dự án thành phần, tiểu Dự án của Chương trình; hướng dẫn các địa phương kiện toàn các Ban Chỉ đạo các cấp đ thực hiện Chương trình; huy động nguồn lực bổ sung và hỗ trợ kỹ thuật cho công tác triển khai thực hiện Chương trình; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTgTTCP Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, Trợ lý TTg; các Vụ: KTTH, NN, KGVX;
- Lưu: VT, QHĐP (3) S.Tùng.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy