Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo TT số 08/2010/TT-BXD

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại 299

Trả lời công văn số 519/2011/KHKT ngày 01/12/2012 của Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại 299 về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo Thông tư số 08/2010/TT-BXD thì “a” là hệ số cố định thể hiện phần không điều chỉnh giá của các khoản thanh toán theo hợp đồng. “a” có thể bao gồm các vật liệu không điều chỉnh, phần nhân công không điều chỉnh hoặc phần máy thi công không điều chỉnh… Hệ số “a” do các bên tính toán, thỏa thuận, thống nhất trong bảng số liệu điều chỉnh của hợp đồng.

2. “b”, “c”, “d”,… là các hệ số biểu thị tỷ lệ (tỷ trọng) của các yếu tố chi phí liên quan đến việc thực hiện công việc trong hợp đồng (chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí vật liệu,…) đã bao gồm các chi phí khác tính theo tỷ lệ % (như trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước… ) trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

3. Đối với những hợp đồng áp dụng phương pháp điều chỉnh giá theo hệ số điều chỉnh, việc điều chỉnh giá phải căn cứ vào hồ sơ nghiệm thu thanh toán giai đoạn trong hợp đồng (giai đoạn thanh toán do các bên thỏa thuận: có thể theo hạng mục công trình hoàn thành, theo quý, tháng…)

Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại 299 căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh